ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายยูมาอัต อับดุลอาซิส
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวสันต์ หมะหลี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฟารีด๊ะ ลาเต๊ะ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอัสมาวี หนูขาว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร :
อีเมล์ : asmaweekokma123@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนุจรีย์ ละแม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอับดุลมาเหลก สะมะลาเต๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนัฐนันท์ หวันสะเม๊าะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0937793478
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงยารีด๊ะ เล๊าะหลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนิลญา สุวิไล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสุขภาพ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0856408212
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมูฮัมหมัดรัฟฟี มะแซ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสุขภาพ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร :