ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายยูมาอัส อับดุลอาซิส
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวสันต์ หมะหลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0866954517
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0980806861
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสุขภาพ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสุขภาพ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสุขภาพ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6