ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเจะเดะ สะมะลาเต๊ะ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้นำศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดลเล๊าะฮ์ อ่อนเวียง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดลเล๊าะ ยูโส๊ะกาเส็ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดลเล๊าะ หมันหลี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุสมาน รามั้ญเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแอเส๊าะ มุสอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางมะลิ สะมะลาเต๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุษา จุลิวรรณลีย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครูผู้สอน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรชา ขวัญจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0872899426