ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสมปอง เพ็ชรศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทร์เพ็ญ ดำคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ