ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทร์เพ็ญ ดำคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ