ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ

นางหวันคอรีด๊ะ หมันเหม
พนักงานราชการ

นายถาวร วัดฑะทอง
พนักงานราชการ

นางสาวฮูดา ล่าเหม
พนักงานราชการ