ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อาคารสถานที่

นายสมพงค์ หนูเพ็ชร์
พนักงานบริการ (ช่างปูน ชั้น 4)