ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อิสลามศึกษาแบบเข้ม

นายสมชาย หมานโส๊ะ
วิทยากรอิสลามแบบเข้ม

นายสาฮีดี แวดอเลาะ
วิทยากรอิสลามศึกษา