ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี)

นายถาวร วัดฑะทอง
ครูผู้สอน(พนักงานราชการ)
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี)