ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุษา จุลิวรรณลีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

oนางสาวเมธาวรรณ แซ่หลี
ครูผู้ช่วย