ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุษา จุลิวรรณลีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์