ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรพรรณ ถาวร
ครู คศ.3

นางผาณิต ชีวนิชพันธ์
ครูผู้ช่วย