ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมปอง เพ็ชร์ศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรพรรณ ถาวร
ครู คศ.3

นางผาณิต ชีวนิชพันธ์
ครูผู้ช่วย