ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ธุรการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางส่องแสง รักสันติวงศ์
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7540-7936 , 074-206688
อีเมล์ : ooy2521@hotmail.com
ที่อยู่ :
19/4 หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช่างสำรวจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา
2541 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
2543 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545 บริษัท ไทยมารูนิลัมเบอร์ จำกัด หัวหน้าหน่วย 2P MARKSING
2552 โรงเรียนบ้านโคกม้า หมู่ที่ 8 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2 การแข่งขันประกอบอาหาร ประเภทนักเรียนเรียนร่วม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ระดับภาคใต้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
3 พานพุ่มสักการะ
4 ผลงานฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองงานใบตอง ระดับชั้น ป.๔-๖
5 ผลงานฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองสวนถาดแบบแห้ง
6 รางวัลเหรียญทองสวนถาดแบบชื้น