ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเคล้า เฑียรฆโรจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2508 - 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรม ไมตรีจร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2518 - พ.ศ.2523
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม นวนแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523 - พ.ศ.2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ แก้วมณี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529 - พ.ศ.2534
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรชา ขวัญจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534 - พ.ศ.2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิ์พงษ์ เหมเหาะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 -พ.ศ. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางมุฑิตา พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : นายเจือ แก้วทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 - พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นางอาภาภรณ์ มณีคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม้า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2553 ถึง 7 พฤศจิกายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายหิรัญย์ จันทร์หงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม้า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2556 ถึง 13 พฤศจิกายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติวัฒน์ ภัทรพงศ์พันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม้า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรชา ขวัญจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม้า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน