ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ
คำขวัญโรงเรียน
 
 

พัฒนา         สามัคคี

รู้หน้าที่        มีวินัย 

  ใจอาสา