ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ปีการศึกษา  ๒๕๕๓   มีนักเรียนทั้งหมด (ชั้นอนุบาล ๑ -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ )  จำนวน  ๑๑๘  คน
              ชั้น                   นักเรียนชาย          นักเรียนหญิง          รวม
อนุบาล 1                               ๘                       ๗                 ๑๕
อนุบาล 2                               ๘                      ๑๕                ๒๓
 
รวมชั้นอนุบาล                         ๑๖                     ๒๒                ๓๘
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                 ๕                       ๗                 ๑๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                 ๗                       ๓                 ๑๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                 ๕                       ๘                 ๑๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                 ๔                       ๘                 ๑๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                 ๓                       ๗                 ๑๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                 ๗                       ๙                 ๑๖
 
รวมะดับประถมศึกษา
 
               
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๔ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชาย หญิง จำนวน ๑๑๑  คน
 ชั้น                   นักเรียนชาย          นักเรียนหญิง          รวม
อนุบาล 1                               ๘                       ๗                 ๑๕
อนุบาล 2                               ๘                      ๑๕                ๒๓
 
รวมชั้นอนุบาล                         ๑๖                     ๒๒                ๓๘
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                 ๕                       ๗                 ๑๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                 ๗                       ๓                 ๑๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                 ๕                       ๘                 ๑๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                 ๔                       ๘                 ๑๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                 ๓                       ๗                 ๑๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  ๗                       ๙                 ๑๖
 
รวมระดับประถมศึกษา                 ๓๑                     ๔๒               ๗๓
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชาย หญิง จำนวน ๑๑๒  คน
     ชั้น                             นักเรียนชาย          นักเรียนหญิง         รวม
อนุบาล 1                               ๖                      ๑๐                 ๑๖
อนุบาล 2                              ๑๑                       ๗                 ๑๘
 
รวมชั้นอนุบาล                        ๑๗                     ๑๗                 ๓๔
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                ๑๕                      ๓                 ๑๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                 ๙                       ๘                 ๑๗
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                 ๔                       ๕                   ๙
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                 ๘                       ๕                 ๑๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                 ๕                       ๖                  ๑๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  ๓                       ๗                 ๑๐
 
รวมระดับประถมศึกษา                 ๔๔                    ๓๔               ๗๘
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชาย หญิง จำนวน ๑๒๙  คน
 ชั้น                                  นักเรียนชาย          นักเรียนหญิง          รวม
อนุบาล 1                               ๑๔                    ๑๓                   ๒๗
อนุบาล 2                                ๕                     ๑๑                    ๑๖
 
รวมชั้นอนุบาล                         ๑๙                     ๒๔                 ๔๓
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                ๑๑                       ๗                   ๑๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                ๑๖                       ๓                   ๑๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                 ๙                       ๘                   ๑๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                 ๓                       ๕                   ๑๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                 ๘                       ๕                   ๑๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                 ๕                        ๖                   ๑๖
    
รวมระดับประถมศึกษา               ๕๒                     ๓๔                 ๘๖
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ, ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชาย หญิง จำนวน ๑๒๓ คน
 ชั้น                                  นักเรียนชาย          นักเรียนหญิง          รวม
อนุบาล ๓ ขวบ                          ๗                      ๔                    ๑๑
อนุบาล ๑                               ๑๐                       ๘                   ๑๘
อนุบาล ๒                                 ๓                       ๙                   ๑๒
 
รวมชั้นอนุบาล                          ๒๐                      ๒๑                 ๔๑
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                 ๔                        ๕                   ๙
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                ๑๐                       ๗                   ๑๗
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                ๑๓                       ๓                   ๑๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                 ๙                        ๘                  ๑๗
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                 ๔                        ๕                    ๙
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  ๙                        ๕                  ๑๔
     
รวมระดับประถมศึกษา                ๔๙                     ๓๓                  ๘๒
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ, ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชาย หญิง จำนวน ๑๒๔  คน
 ชั้น                                  นักเรียนชาย          นักเรียนหญิง          รวม
อนุบาล ๓ ขวบ                          ๗                      ๕                    ๑๒
อนุบาล ๑                                 ๖                       ๗                   ๑๓
อนุบาล ๒                                ๑๐                      ๗                   ๑๗
 
รวมชั้นอนุบาล                          ๒๓                      ๑๙                 ๔๒
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                           ๑๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                           ๑๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                ๑๑                                         ๑๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                ๑๒                                         ๑๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                         ๘                  ๑๗
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  ๔                                           
       
รวมระดับประถมศึกษา                ๔๔                     ๓๘                 ๘๒
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ, ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชาย หญิง จำนวน  ๑๒๗  คน

 ชั้น                                  นักเรียนชาย          นักเรียนหญิง          รวม

อนุบาล ๓ ขวบ                          ๒                      ๕                      ๗

อนุบาล ๑                                 ๘                       ๘                    ๑๖

อนุบาล ๒                                                         ๗                    ๑๓

 

รวมชั้นอนุบาล                          ๑๖                      ๒๐                 ๓๖

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                 ๑๐                     ๑๐                 ๒๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                           ๑๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                ๑๐                                         ๑๗

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                ๑๓                       ๔                  ๑๗

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  ๙                                          ๑๗

       

รวมระดับประถมศึกษา                ๔๙                     ๔๒                 ๙๑

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ อนุบาล ๑ อนุบาล ๒, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   

                                                          รวมนักเรียน     ชาย  หญฺิง    จำนวน     ๑๑๘   คน

         ชั้น                                                            นักเรียนชาย                              นักเรียนหญิง                         รวม

อนุบาล ๓ ขวบ                                                   ๑                                                  ๗                                       ๘

อนุบาล ๑                                                            ๔                                                   ๔                                        ๘

อนุบาล ๒                                                           ๑๐                                                   ๙                                       ๑๙

รวมระดับชั้นอนุบาล                                          ๑๕                                                 ๒๐                                      ๓๕

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                          ๕                                                    ๙                                       ๑๔

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                           ๙                                                   ๘                                       ๑๗

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                           ๔                                                   ๗                                       ๑๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                            ๓                                                    ๖                                         ๙

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                            ๙                                                   ๗                                      ๑๖

ชั้ืนประถมศึกษาปีที่ ๖                                          ๑๓                                                    ๓                                       ๑๖

รวมระดับชั้นประถมศึกษา                                  ๔๓                                                   ๔๐                                     ๘๓