ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จำนวน ๘ กลุ่มสาระ 
  1.ภาษาไทย
2.คณิตศาสตร์
3.วิทยาศาสตร์
4.สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5.ศิลปะ
    6.สุขศึกษาและพละศึกษา
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8.ภาษาต่างประเทศ
 
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์