ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
2.จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
5.ส่งเสริมบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
6.สนับสนุนส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย
1.ผู้เรียนทุกคนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
3.ชุมชน องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา