ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
       ปี 2561 โรงเรียนบ้านโคกม้ามุ่งมั่นพัฒนาการบริหาร ประสานชุมชน
ฝึกฝนอบรมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
บุคลากรร่วมใจพัฒนางานสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 
 
ปรัชญา
 
                 
               วิชาการก้าวหน้า          พัฒนาล้ำ
                              
                  กิจกรรมเด่น                 เน้นคุณธรรม