ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนบ้านโคกม้า เดิมชื่อโรงเรียนบ้านโคกยาง ตั้งอยู่ที่ดินแปลงที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลสะกอมเปิดสอนครั้งแรก 16 พ.ค. 2508 ชั้น ป. 1 - ป.4 มีนายเคล้า  เฑียรฆโรจน์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2516 ชาวบ้านได้บริจาคและซื้อที่ดินแปลงใหม่ เนื้อที่ 5 ไร่ เศษ ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.จะนะ  ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 8  บ้านโคกม้า และสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นอาคารหลังคาสังกะสี ฝากั้นทำด้วยไม้ไผ่ ต่อมาทางราชการอนุมัติงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป 1 ก เป็นอาคารถาวร จำนวน 1 หลัง ขนาด 2 ห้องเรียน และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบ สข.อ 1 002 ขนาด 3 ห้องเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2523 ,อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26  เมื่อปี พ.ศ. 2529, อาคารงบประมาณ มิยาซาว่า  ชั้นเดียวขนาด 3 ห้องเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2541, ชาวบ้านได้บริจาคเงิน แรงงานสร้างอาคารเรียนอนุบาล งบประมาณ 200,000 บาท รวมอาคารเรียน จำนวน 5 หลัง ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ - ป.6 มีนักเรียน 118 คน ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ 8 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา  90130 
      
 จำนวนบุคลากรปัจจุบัน มีดังนี้ 
                                           ข้าราชการครู 5 คน 
                                           พนักงานราชการ 3
คน 
                                           ครูผู้ช่วย  1 คน
                                           พนักงานบริการ
1 คน 
                                           เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
                                           วิทยากรศาสนาอิสลามแบบเข้ม 2 คน
                                           ครูโครงการคณิต-วิทย์ จำนวน 1 คน 
                                                   รวม 14
คน 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายบรรชา  ขวัญจันทร์  ย้ายมารับตำแหน่งเมื่อ
                                           วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน 2559