ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 แบบ ป 1 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 85,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 แบบ สข. อ 1/002
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 250,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3 แบบ สปช.202/26 อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2529
งบประมาณ : 190,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 เรือนอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2534
งบประมาณ : 200,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 5 แบบ สปช.202/26 งบมิยาซาว่า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2546
งบประมาณ : 285,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 50,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหลังที่ 2 แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2543
งบประมาณ : 50,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2548
งบประมาณ : 20,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารธนาคารขยะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2552
งบประมาณ : 40,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2552
งบประมาณ : 15,000 บาท
เพิ่มเติม..